Angol-magyar,
magyar-angol fordítás,
gazdasági szakfordítás

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a dr. Patik Réka egyéni vállalkozó(a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására. A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

1) Az Adatkezelő adatai

dr. Patik Réka egyéni vállalkozó
Székhely: 6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 188/a
Telefonszám: +36204332958

E-mail: info@patikreka.hu
Vállalkozói nyilvántartási szám: 24974887
Adószám: 60926687-1-23

2) Az irányadó jogszabályok

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”
  • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.

3) Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a hozzáférésre jogosultak köre

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítja az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő online szolgáltatásnyújtási tevékenységével kapcsolatban kezeli az ügyfelek személyes adatait. Szolgáltatás igénybevétele esetén az adatkezelés kizárólagos célja a szolgáltatás teljesítése, illetve az ezzel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítése. Jelen Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Nyilatkozik továbbá a következőkről:

Az e-mail-címet, lakcímet kéretlen reklámlevelek küldésére nem használom.

Az adatokat nem továbbítom harmadik országba.

Az adatkezelés során nem történik automatikus döntéshozatal, sem profilalkotás.

A személyes adatokat arra jogosulatlan harmadik fél részére nem adom át, kivéve, ha törvény kötelez rá, valamint nem értékesítem.

Bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. esetén – harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetem az érintett felhasználó adatait.

Az Adatkezelő mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

a.) Fordítással kapcsolatos ajánlatkérés

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail-cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: ajánlatkérés

Adattovábbítás: az Adatkezelő számára

Az adattovábbítás jogalapja: hozzájárulás

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató (BlazeArts Kft., 1096 Budapest, Thay Kálmán utca 39., info @ forpsi.hu)

Az adatok törlésének határideje: szerződéses jogviszony létrejöttének nem teljesülése estén 30 nap; szerződéses jogviszony létrejötte esetén a lenti b.) pontban foglaltak szerint

Adatközlés hiányának esetleges következménye: ajánlatadás ellehetetlenülése

b.) Fordítás elkészítése, munkával kapcsolatos egyeztetések, elkészült munka továbbítása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (e-mail-cím, telefonszám)

A kezelt adatok köre: név, e-mail-cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adattovábbítás: az Adatkezelő számára

Az adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítése

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató (BlazeArts Kft., 1096 Budapest, Thay Kálmán utca 39., info @ forpsi.hu)

Az adatok törlésének határideje: a szerződésben foglalt projekt befejezését követő 30 nap

Adatközlés hiányának esetleges következménye: a szerződésben foglalt projekt elvégzésének ellehetetlenülése

c.) Facebook oldal

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás ráutaló magatartással

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által a https://www.facebook.com/patikrekafordito alatt létrehozott aloldal adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Amennyiben az érintett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépjen kapcsolatba!

FONTOS TUDNIVALÓ: A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).

Az adatközlés hiányának/megtiltásának esetleges következménye: Adatkezelő Facebook oldalán megosztott tartalmak megismerésének ellehetetlenülése

d.) Számlázás

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: név, lakcím

Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés platformja: elektronikus

Az adattovábbítás jogalapja: adatkezelő jogos érdeke

Adatfeldolgozó: az Adatkezelő

Az adatok törlésének határideje: az adott évre vonatkozó adóbevallás benyújtási évének utolsó napjától számított 5 év

Adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására törvényi kötelezés folytán

Adatfeldolgozók:

– tárhelyszolgáltató (BlazeArts Kft., 1096 Budapest, Thay Kálmán utca 39., info @ forpsi.hu)

4.) Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

5) A kezelt személyes adatokról való tájékozódás

Az érintettnek jogában áll bármikor írásban, e-mailben tájékoztatást kérni a róla tárolt személyes adatokról, illetve az adatkezelésről. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az Adatkezelővel folytatott addigi kommunikációra használt e-mail-címről küldte az érintett. Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatok típusára, az adatkezelés jogalapjára, céljára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra vonatkozóan, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekre a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül válaszol az Adatkezelő. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

6) Adatok módosítása, törlése

Személyes adataiban történt változás esetén a Felhasználó az info@patikreka.hu címre küldött e-mailben kérheti az Adatkezelőtől az adatai módosítását, amit indokolatlan késlekedés nélkül, de maximum 30 napon belül megtesz az Adatkezelő.

A Felhasználónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, azaz kérheti az adatainak törlését, amit indokolatlan késlekedés nélkül, de maximum 30 napon belül megtesz az Adatkezelő. A törvény által előírtaknak megfelelően ez nem vonatkozik a bankkivonatokon és számlákon szereplő adatokra, mivel ezek megőrzésére törvény kötelezi az Adatkezelőt az adott évre vonatkozó adóbevallás benyújtási évének utolsó napjától számított 5 évig. Azonban ha az érintett kérte az adatai törlését, azokat másra nem használhatja fel az Adatkezelő.

A Felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi az Adatkezelő. A megadott adatok helyességért és valódiságáért kizárólag az azokat megadó személy felel. E-mail-címének megadásakor a Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Erre való tekintettel egy megadott e-mail-címmel történő minden kommunikációval összefüggő felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail-címet regisztrálta.

7) A személyes adatokkal kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

a) tájékoztatáshoz való jog: a Felhasználónak jogában áll tudni, hogy az adatait ki, milyen célból, milyen jogalappal, meddig, hol tárolja, és kinek van hozzájuk hozzáférése. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy tömör, átlátható és érthető tájékoztatást nyújtson ezzel kapcsolatban.

b) az adatokhoz való hozzáférés joga: a Felhasználónak jogában áll megtudni, hogy az Adatkezelő kezel-e róla adatokat, és ha igen, milyen adatokat, milyen célból, milyen jogalappal, meddig, hol tárolja, kinek van hozzájuk hozzáférése, történik-e velük kapcsolatban automatizált döntéshozatal, illetve profilozás. Amennyiben kérdése van ezzel kapcsolatban, az info@patikreka.hu e-mail-címen kérhet tájékoztatást.

c) helyesbítés joga: a Felhasználónak jogában áll adatai módosítását kérni, pl. mert megváltoztak. Ezt szintén a info@patikreka.hu címre küldött e-mailben teheti meg.

d)törlés joga: a Felhasználónak jogában áll az Adatkezelő által kezelt adatai törlését kérni. A törvény által előírtaknak megfelelően ez nem vonatkozik a bankkivonatokon és számlákon szereplő adatokra, mivel ezek megőrzésére törvény kötelezi az Adatkezelőt az adott évre vonatkozó adóbevallás benyújtási évének utolsó napjától számított 5 évig. Azonban ha kérte az adatai törlését, azokat másra nem használhatja az Adatkezelő.

e) az adatkezelés korlátozásához való jog: a Felhasználó kérheti, hogy az adatait bizonyos célokra vagy bizonyos ideig ne használja az Adatkezelő, pl. mert pontatlanok és pontos adatokat szeretne megadni.

f) adathordozáshoz való jog: a Felhasználónak jogában áll, hogy az adatait elkérje széles körben ismert, géppel olvasható formátumban, hogy másik szolgáltatónak átadja őket

g) tiltakozás joga: a Felhasználónak jogában áll megtiltani az adatai felhasználását (kivéve, ha olyan jogos okok indokolják, amelyek felülírják a törlési kérelmet, pl. a számlák megőrzésének törvényi előírása)

h) visszavonáshoz való jog: ha a Felhasználó valamely adatát a hozzájárulásán alapulva kezeli az Adatkezelő (pl. e-mail-cím), joga van ezt a hozzájárulást visszavonni

i) automatizált döntéshozatal, profilozás: a Felhasználónak jogában áll tiltakozni az ellen, hogy az adatait vele kapcsolatos automatikus döntéshozatalra vagy profilozásra használják fel.

k) bírósághoz fordulás joga

8) Adatbiztonság

Mint Adatkezelő vállalom, hogy gondoskodom a Felhasználó adatainak biztonságáról, megteszem a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítom azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek; illetve arról, hogy megakadályozzam azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9) Panaszkezelés, kérdések

Amennyiben további kérdése, észrevétele van az adatkezeléssel kapcsolatban, velem mint Adatkezelővel telefonon vagy e-mailben léphet kapcsolatba: +36204332958 ; info@patikreka.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhatsz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: 0613911400)

Érvényes: 2022. szeptember 15-től visszavonásig

©dr. Patik Réka egyéni vállalkozó     6000 Kecskemét Máriahegy tanya 188/a    info@patikreka.hu     +36204332958

© dr. Patik Réka egyéni vállalkozó    
6000 Kecskemét Máriahegy tanya 188/a    info@patikreka.hu     +36204332958